Administracja i Zarządzanie Publiczne Studia Podyplomowe Online

Administracja i zarządzanie publiczne

2 semestry /3 600 PLN / Płatne w 8 ratach
Studia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3

Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na własnym bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Adresaci

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W programie

W programie studiów m.in. zagadnienia dotyczące:

 • podstaw ekonomii,
 • publiczno-prawnych form i procedur działania administracji publicznej,
 • organizacji samorządu terytorialnego,
 • zadań administracji publicznej,
 • zarządzania strategicznego w administracji publicznej w tym zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi, a także zarządzania zmianą, jakością i wynikami administracji,
 • prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej,
 • prawa finansów publicznych,
 • budżetowania, budżetu zadaniowego, wieloletniej prognozy finansowej,
 • gospodarowania majątkiem publicznym,
 • polityki rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa podatkowego,
 • aktów prawa miejscowego,
 • pomocy publicznej,
 • partnerstwa publiczno-prywatnego i partnerstwa publiczno-społecznego,
 • funduszy UE.
Korzyści

Studia podyplomowe Administracja i zarządzanie publiczne dostarczą niezbędnej wiedzy teoretycznej  i praktycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

75% zajęć prowadzona jest online przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. 25% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnych zjazdów organizowanych w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

mgr Mariusz Olężałek

Kadra

Wśród naszej kadry:

dr Ireneusz Maj – nauczyciel akademicki, Prodziekan ds. kierunku Administracja i Politologia Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi;

prokurator Dariusz Barski – wykładowca, były Prokurator Krajowy, Zastępca Prokuratora Generalnego i Członek Krajowej Rady Prokuratury;

mgr Mateusz Jagieła – doktorant WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z zakresu prawa cywilnego, wykładowca Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, trener/szkoleniowiec z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prawa finansów publicznych;

dr Mariusz Olężałek – doktor nauk prawnych, wykładowca – praktyk. Rozprawę doktorską w dziedzinie nauk prawnych o podwójnej specjalności (prawo karne i postępowanie karne) przygotował w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego, w Zakładzie Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (zawierała ona niemal 600 stron). W 2010 r. zdał z trzecim wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w Izbie Adwokackiej w Łodzi Łodzi (przy średniej zdawalności 27% w całej Polsce). W latach 2011-2014 wystąpił osobiście jako obrońca (i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego) w ponad 400 terminach rozpraw sądowych. Specjalista z zakresu prawa karnego wewnętrznego i międzynarodowego, a także prawa karnego procesowego oraz materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, jak również organizacji oraz zasad funkcjonowania krajowych i pozakrajowych organów ochrony prawnej oraz korporacji.  Na uczelniach wyższych do chwili obecnej poprowadził niemal 100 przedmiotów (nie tylko stricte prawniczych).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni