Doradztwo Zawodowe i Personalne – Studia Podyplomowe On-line

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa

2 semestry /3 300 PLN / Płatne w 8 ratach
Studia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6

Cel Studiów

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla doradców zawodowych i personalnych wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży i osób dorosłych, korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto, studia wyposażą słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo).

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i personalnego z elementami e-doradztwa adresujemy do osób z wyższym wykształceniem – studia I lub II stopnia. Studia szczególnie polecamy doradcom edukacyjno-zawodowym i personalnym pragnącym uzupełnić kwalifikacje oraz osobom, które chciałyby uzyskać kompetencje i kwalifikacje z obszaru doradztwa zawodowego i personalnego.

W programie

W programie studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa m.in.:

Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego 50 h

 • Zawodoznawstwo i informacja zawodowa.
 • Biomedyczne podstawy doradztwa zawodowego.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych.

Treningi i warsztaty metodyczne umiejętności doradczych 75 h

 • Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej.
 • Kurs inspiracji.
 • Metoda edukacyjna w doradztwie.
 • Indywidualny Plan Działania.
 • Stres zawodowy.
 • Diagnostyka dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego i personalnego.
 • Warsztat pracy szkolnego doradcy kariery.

Etyczne i prawne podstawy pracy doradcy 20 h

 • Etyka zawodowa doradcy.
 • Elementy prawa pracy.
 • Podstawy prawne doradztwa dla osób niepełnosprawnych.

Aktywność na europejskim rynku pracy 30 h

 • Europejski rynek pracy i doradztwo edukacyjno-zawodowe w UE.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Aktywne metody poszukiwania pracy.

Podstawy e-doradztwa 70 h

Praktyki zawodowe 25 h

Seminarium dyplomowe 20 h

Korzyści

Coraz szersze wprowadzanie elektronicznych komunikatorów, wielofunkcyjnych urządzeń elektronicznych, powstawanie portali społecznościowych stymuluje doradców zawodowych i personalnych do stosowania nowych form poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Równocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na porady online, spowodowane brakiem czasu radzących się, mobilnością zawodową, czy niechęcią do bezpośrednich kontaktów z doradcą, potrzebą zachowania anonimowości. Przygotowanie doradcy zawodowego do udzielania porad poprzez Internet, telefon, wymaga innej wiedzy, umiejętności i predyspozycji niż bezpośrednia rozmowa doradcza.

Czas trwania

300 godzin – 2 semestry

Studia w formule Bleanded Learning. 65% programu kształcenia realizowane jest przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 35% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

Mentor naukowy: dr Grażyna Tadeusiewicz

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego, a także praktycy związani z takimi instytucjami, jak Wojewódzki Urząd Pracy.

mgr Elżbieta Czarnul – licencjonowany doradca zawodowy zajmujący się poradnictwem zawodowym w służbach zatrudnienia od ponad dwudziestu lat, w tym od dwunastu lat Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Współpracuje z uczelniami wyższymi kształcącymi doradców zawodowych na studiach podyplomowych, jest również trenerem w zakresie prowadzenia szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery.

Współautorka Standardu Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu „Pośrednik pracy” oraz modułowego programu szkolenia dla doradców zawodowych.

mgr Andrzej Domagała – psycholog – specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”, były wieloletni pracownik i dyrektor Woj. Urzędu Pracy w Łodzi. Posiada bogate doświadczenie w pracy doradczej dla młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, autor projektów badawczych i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu doskonalenia form pracy doradczej.

mgr Maja Fesołowicz – mgr psychologii doradztwa zawodowego i organizacji (Uniwersytet Łódzki, Psychologia Doradztwa Zawodowego i Organizacji). Wieloletni wykładowca studiów dyplomowych i podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego w AHE w Łodzi. Przez wiele lat pracownik Powiatowych Urzędów Pracy (PUP nr 1 i PUP Łódź-Wschód) jako doradca zawodowy. Konsultant w ramach outplacement’u, kierownik Organizacyjny Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwa   Zawodowego dla Kadry Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (WSHE).

dr Grażyna Tadeusiewicz – pedagog pracy, specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, Prezes łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery, autorka licznych projektów EFS z zakresu kształcenia doradców zawodowych (m.in. dla potrzeb Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP, dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy), wieloletni wykładowca UŁ i AHE w Łodzi, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, współtwórca programów dyplomowego i podyplomowego kształcenia doradców zawodowych, autorka m.in. pionierskiej monografii Edukacja w Europie (1997, Wyd. Naukowe PWN).

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe). Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek i przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ, m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli, doradców zawodowych i trenerów biznesu. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii „Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (2011). Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora AHE w Łodzi ds. studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne  z elementami e-doradztwa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni