Wiedza o Społeczeństwie - Studia Podyplomowe Online

Wiedza o społeczeństwie

3 semestry /3 600 PLN / Płatne w 10 ratach
Studia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3
Cel Studiów

Słuchacze studiów podyplomowych przygotowują się do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych. W sytuacji pojawiających się nowych wyzwań w zreformowanej szkole program studiów ma zapewnić przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu zgodnie z podstawą programową. Program studiów został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. W szczególności zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych - historii, języka polskiego oraz języków obcych.

W programie
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Media w społeczeństwie XXI wieku
 • System polityczny RP
 • Współczesne systemy polityczne i partyjne
 • Prawa człowieka
 • Konstytucyjny system organów państwa
 • Samorząd terytorialny i polityka lokalna
 • Polityka zagraniczna RP
 • Historia integracji europejskiej
 • Organizacje międzynarodowe
 • Podstawy ekonomii
 • Najnowsza historia polityczna świata
 • Historia polityczna Polski XX wieku
 • Demokracja: tradycje i perspektywy
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje i umiejętności kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”. Kwalifikacje absolwenta obejmą w szczególności:

– przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła;

– nabycie umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych;

– poznanie nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”;

– nabycie, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, umiejętności do kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (3 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Ireneusz Maj  

Kadra

Wśród wykładowców są nauczyciele akademiccy łódzkich uczelni wyższych: historycy, politolodzy, prawnicy, ekonomiści, praktycy zajmujący się problematyką stosunków międzynarodowych i Unii Europejskiej oraz kadra kierownicza placówek oświatowych:

 • dr Ireneusz Maj prodziekan kierunku administracja (historia, stosunki międzynarodowe);
 • dr Radosław Kamiński prodziekan kierunku politologia (politologia);
 • Prokurator Dariusz Barski (prawo);
 • dr Wach-Grzybowska (ekonomia i zarządzanie);
 • mgr Aneta Woźniakowska-Moskwa (administracja).    
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni