Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

3 semestry /3 600 PLN / Płatne w 10 ratach
Studia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju i wojny. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.

Adresaci

Nauczyciele, którzy chcą uzyskać  kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

W programie
 1. Warsztat komunikacji społecznej
 2. Ochrona ludności i obrona cywilna
 3. Charakterystyka substancji toksycznych
 4. Zagrożenia w czasie wojny i pokoju
 5. Źródła i skutki promieniowania jądrowego
 6. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
 7. Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
 8. Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
 9. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 10. Ostrzeganie ludności o zagrożeniach
 11. System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa
 12. Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
 13. Metodyka pracy z grupą
 14. Seminarium dyplomowe
 15. Praktyki

 

Korzyści

Studia pozwolą na:

 • uzyskanie przygotowania do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej,
 • zapoznanie słuchaczy ze strukturami obronności państwa,
 • wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • przygotowanie do działania ratowniczego w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia,
 • przyswojenie metod radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami,
 • poznanie skutków zdarzeń traumatycznych, w tym reakcji społecznych na katastrofę.

Absolwent będzie posiadał umiejętności i kompetencje z zakresu udzielania pomocy, ratowania życia ludzkiego w sytuacjach zagrożenia.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwo kursu doskonalącego, uprawniającego do prowadzenia zajęć szkolnych w zakresie pierwszej pomocy.

Czas trwania

3 semestry, 380 h (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (3 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz

Kadra

W kadrze studiów znajdą się m.in.:

dr Tomasz Konopka

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr politologii. Trener szkoleń menedżerskich w Szkole Zarządzania i Marketingu w Kielcach (komunikacja społeczna i interpersonalna oraz negocjacje ). Organizator i kierownik studiów podyplomowych oraz szkoleń miękkich i twardych. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego. Autor prac naukowych z zakresu pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego. Czynny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

dr Anna Mróz-Jagiełło

Nauczyciel akademicki. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Kryminalistyki w procesie karnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwo  otrzymała w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autorka i współautorka prac naukowo-badawczych, monografii i artykułów w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem strategii bezpieczeństwa narodowego RP oraz innych państw, systemu bezpieczeństwa narodowego RP oraz organizacji międzynarodowych.

 

 ppłk  dr inż. Jacek Stempień

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zgierzu. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk wojskowych o specjalności zarządzanie środowiskiem informacyjnym. W latach 2004-2016 pracował w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, gdzie między innymi zajmował się zastosowaniem nowoczesnych technologii do modelowania zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Jest autorem i współautorem prac naukowo badawczych z obszarów wykorzystania symulacji komputerowych. Od 1 kwietnia 2016 roku pełni obowiązki kierownika Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

 

mgr Anna Bilska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalności pedagogika społeczna oraz opiekuńczo-wychowawcza. Terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Trener Biznesu Akademii SET. Ukończyła Kurs Coachingu. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego (m.in.: komunikacja, zarządzanie stresem, czasem, asertywność),  indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,  warsztaty dla nauczycieli, zarówno szkolnych jak i przedszkolnych, a także zajęcia profilaktyczne i rozwojowe dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Współpracowała z UJK w Kielcach.

 

mgr Anna Wrzoskiewicz

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, magister Politologii i Nauk Społecznych z bogatym doświadczeniem w pracach analitycznych oraz badawczo – rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo Pracy, Historia, Totalitaryzm – Nazizm – Holocaust, Wychowanie Zdrowotne i Prorodzinne. Współorganizator i uczestnik konferencji naukowych związanych z bezpieczeństwem, projektów informacyjnych i aktywizujących oraz konkursów samorządowych. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania z zakresu bezpieczeństwa oraz  materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni