Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe

2 semestry /3 400 PLN / Płatne w 8 ratach
Studia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Celem studiów jest nabycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego.

Adresaci

Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, oraz dla osób pracujących  służbach mundurowych.

W programie

W programie:

 1. NAUKA O PAŃSTWIE I PRAWIE
 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 3. PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 4. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 5. PODSTAWY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 6. PSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 7. OBRONA CYWILNA I ORGANIZACJA RATOWNICTWA
 8. POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP
 9. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
 10. KOMUNIKACJA W KRYZYSIE Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI  I MEDIACJI
 11. BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE
 12. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE CENTRUM KRYZYSOWEGO
 13. GRY DECYZYJNY
 14. TRENING UMIEJĘTNOSCI PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I MEDIACJI SPOŁECZNYCH
 15. SEMINARIUM
Korzyści

Studia pozwolą na:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • zapoznanie się z zasadami analizy potencjalnych zagrożeń;
 • uświadomienie znaczenia i roli zarządzania kryzysowego dla właściwego funkcjonowania jednostek samorządowych;
 • nabycie praktycznych umiejętności zarządzania, reagowania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych;
 • zapoznanie się ze sposobami  usuwania skutków sytuacji kryzysowych;
 • nabycie umiejętności przygotowywania planów zarządzania kryzysowego oraz ich zastosowania w praktyce;
 • zapoznanie się z następstwami zdarzeń traumatycznych w wymiarze jednostkowym oraz społecznym.
Czas trwania

2 semestry (210 godzin)

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz

Kadra

dr Paweł Ramiączek

Prawnik administratywista, dr nauk społecznych, nauczyciel akademicki w zakresie przedmiotów prawnych, prywatny przedsiębiorca, komentator prawny i polityczny w mediach krajowych. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa w Katowicach oraz studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Nauczyciel akademicki, współwłaściciel firmy Agencja Rozwoju Kadr w Warszawie.  Od 2002 roku związany z Polskim Radiem Kielce – Członek Rady Programowej i Radiem Fama – specjalista ds. prawnych. Od 2010 roku komentator spraw prawnych i ważnych wydarzeń politycznych w Radiu Kielce, Radiu Fama, Radiu Tok FM, TVN Turbo, TVN24 Biznes i Świat, TVP Info, TVP Kielce oraz TV Świętokrzyskiej. Autor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

dr Beata Służalska

Nauczyciel akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie otrzymała w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa od ponad 10 lat. Główny nurt zainteresowań skupiony jest na dwóch płaszczyznach – teorii i praktyce bezpieczeństwa oraz edukacji. Rzeczoznawca podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka i współautorka szeregu opracowań, materiałów i narzędzi praktycznie wykorzystywanych w procesie nauczania oraz wielu artykułów z zakresu ochrony  i bezpieczeństwa.

dr Jarosław Służalski

Nauczyciel akademicki. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie otrzymał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, w szczególności strategii bezpieczeństwa społeczności lokalnych, edukacji na rzecz likwidacji zagrożeń, ochrony osób i mienia. Tematyką bezpieczeństwa zajmuje się od ponad 10 lat, skupiając zainteresowania naukowo-dydaktyczne na problematyce współczesnych konfliktów i ich związku z polityka międzynarodową.

dr Tomasz Konopka

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie pedagogiki, mgr politologii. Trener szkoleń menedżerskich 
w Szkole Zarządzania i Marketingu w Kielcach (komunikacja społeczna 
i interpersonalna oraz negocjacje ). Organizatori kierownik studiów 
podyplomowych oraz szkoleń miękkich i twardych. Posiada bardzo duże 
doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego. Autor prac naukowych 
z zakresu pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego. Czynny uczestnik 
konferencji krajowych i międzynarodowych.

dr Anna Mróz-Jagiełło

Nauczyciel akademicki. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Kryminalistyki w procesie karnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwo  otrzymała w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autorka i współautorka prac naukowo-badawczych, monografii i artykułów w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem strategii bezpieczeństwa narodowego RP oraz innych państw, systemu bezpieczeństwa narodowego RP oraz organizacji międzynarodowych.

mgr Anna Bilska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Trener Biznesu Akademii SET. Ukończyła Kurs Coachingu. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego (m.in.: komunikacja, zarządzanie stresem, czasem, asertywność),  indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,  warsztaty dla kadry nauczycielskiej, a także zajęcia profilaktyczne i rozwojowe dla grup uczniów oraz studentów. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Współpracowała z UJK w Kielcach.

mgr Anna Wrzoskiewicz

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, magister Politologii i Nauk Społecznych z bogatym doświadczeniem w pracach analitycznych oraz badawczo – rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo Pracy, Historia, Totalitaryzm – Nazizm – Holocaust, Wychowanie Zdrowotne i Prorodzinne. Współorganizator i uczestnik konferencji naukowych związanych z bezpieczeństwem, projektów informacyjnych i aktywizujących oraz konkursów samorządowych. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania z zakresu bezpieczeństwa oraz  materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń.

Prawnik administratywista, dr nauk społecznych, nauczyciel akademicki w zakresie przedmiotów prawnych, prywatny przedsiębiorca, komentator prawny i polityczny  w mediach krajowych. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa w Katowicach oraz studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Nauczyciel akademicki, współwłaściciel firmy Agencja Rozwoju Kadr w Warszawie. Od 2002 roku związany z Polskim Radiem Kielce – Członek Rady Programowej i Radiem Fama – specjalista ds. prawnych. Od 2010 roku komentator spraw prawnych i ważnych wydarzeń politycznych w Radiu Kielce, Radiu Fama, Radiu Tok FM, TVN Turbo, TVN24 Biznes i Świat, TVP Info, TVP Kielce oraz TV Świętokrzyskiej. Autor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

Wymagane dokumenty

Wymagania:

 • odpis dyplomu,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – rekrutacja na semestr letni