Audyt śledczy

Audyt śledczy

2 semestry /5 650 PLN / Płatne w 8 ratach
Studia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 2-3
Partner studiów
Cel Studiów

Przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzia analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
 • kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
 • wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej

W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy procesu planowania i prowadzenia audytu śledczego ze szczególnym uwzględnieniem procesu przetwarzania informacji oraz aspektów organizacyjnych i psychologicznych.

Zapoznanie z nowoczesnymi metodami i technikami przeprowadzania analizy śledczej oraz możliwościami zastosowania jej w procesie wykrywczym. Nabycie umiejętności identyfikacji źródeł informacji, zastosowania specjalistycznych technik oceny i przetwarzania informacji celem właściwego wykorzystania ich w procesie analizy śledczej. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania technik analitycznych w procesie identyfikacji zagrożeń a w konsekwencji umiejętność zdiagnozowania głównych płaszczyzn nadużyć i nieprawidłowości.

Adresaci

Podyplomowe studia Audyt śledczy kierowane są do osób zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem organizacji w tym identyfikacją i prowadzeniem postępowań w zakresie nadużyć, oszustw, wyłudzeń, kradzieży i innych podobnych przestępstw, przy wykorzystaniu informacji pochodzących z różnych źródeł. Specyfika prowadzonych zajęć dostosowywana jest każdorazowo do obszarów, które reprezentują uczestnicy warsztatów. Studium przypadku z wykorzystaniem poznanego narzędzia może dotyczyć każdego obszaru gospodarki lub administracji publicznej w zależności od oczekiwań grupy.

W programie
 1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii
 2. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”
 3. Sprawca przestępstwa gospodarczego
 4. Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej
 5. Informacja w procesie audytu śledczego
 6. Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty
 7. Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI
 8. Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego
 9. Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach
 10. Audyt śledczy w praktyce – Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem analizy śledczej.
Korzyści

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

2. Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW

3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

    http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym  z uzyskaną specjalizacją.

   / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html  /

Czas trwania

2 semestry – 183 godziny

Opiekun merytoryczny

Waldemar Ignaczak

Kadra

Waldemar Ignaczak ekspert PIKW w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym. Inspektor  Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2014 r., po ponad 31 latach, przez całą karierę zawodową związany z pionem kryminalnym. W ostatnich latach pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz przed reorganizacją KGP Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP (2007-2014) nadzorując pracę policjantów komórek wywiadu kryminalnego w Polsce. Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2006-2007) oraz był wykładowcą w WSPol. W Szczytnie przedmiotów bezpośrednio związanych z pracą służb kryminalnych Policji (1996-2006). Ponadto pracował w jednostkach terenowych Policji, w komórkach organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Od początku aktywnie uczestniczył w budowaniu struktur analizy kryminalnej w polskiej Policji, między innymi przygotowując programy szkolenia, zajmując się wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz szkoleniem analityków kryminalnych, w tym również innych służb (SG, ABW, SKW, Prokuratury). Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu analizy kryminalnej, uzyskując certyfikaty min. NCIS (W. Brytania), BKA (Niemcy), Guardia Civil (Hiszpania), Guardia di Finanza (Włochy). Współuczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego dla policjantów z Ukrainy i Mołdawii – między innymi ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. Ponadto swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji na temat analizy kryminalnej.

Piotr Caliński Absolwent Wydz. Prawa i Administracji UAM Poznań – kierunek: prawo karne. Doświadczenie zawodowe inspektor operacyjno-dochodzeniowy służby kryminalnej i zwalczania przestępczości gospodarczej, służba w Wydz. dochodzeniowo-śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji; praca dydaktyczna w Wydziale Prawa Szkoły Policji Kryminalnej na stanowisku wykładowcy prawa i procesu karnego, a następnie mianowanie na stanowisko zastępcy Komendanta ds. dydaktycznych tej Szkoły; mianowanie na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji; - w latach 2001-2004 v-ce dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, odpowiedzialny za: nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA; w latach 2001 – 2006  przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC, MEPA, CEPOL; 2004 r. powrót do CSP w Legionowie na stanowisko Komendanta, z zadaniem stworzenia Akademii Policyjnej dla celów doboru i kształcenia kadry kierowniczej Policji; 2006 r. zakończenie służby w Policji na ww. stanowisku na własną prośbę; od 01.03.2006 do 31.08.2008 – samodzielna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania, współpraca z podmiotami zajmującymi się ochroną biznesową sensu largo, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą ochrony informacji; od 02.01. 2009 r. zatrudniony w PSE S.A. do projektu budowy Biura Audytu Wewnętrznego, a od powstania Biura w sierpniu 2009 r. – dyrektor tego Biura; w 2010 r. Prezes Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji; od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A.

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz prof. nadzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Zajmuje się prawnomiędzynarodowymi i politycznymi aspektami współczesnego terroryzmu, przemianami w koncepcjach suwerenności państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji europejskiej, problemami służb specjalnych w stosunkach międzynarodowych, wywiadu gospodarczego i analizy informacji, bezpieczeństwem i etyką we współczesnym życiu gospodarczym, także etyką życia publicznego. Były Dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, stały współpracownik Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Członek Rady Naukowo – Eksperckiej Instytutu Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Członek Rady Programowej miesięcznika „Ekspert Ochrony Informacji”. W latach 2010 – 2012 zastępca Przewodniczącego Zespołu Koncepcji Działania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Autor ponad 100 pozycji książkowych, artykułów naukowych i publicystycznych.

dr Agnieszka Bukowska – socjolog, pedagog, trener umiejętności psychospołecznych. Wykładowca Collegium Civitas. Zajmuje się socjologiczną i psychologiczną analizą procesów społecznych. Bada mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Analizuje determinanty i typy przywództwa Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przywództwem religijnym oraz religijno-politycznym. Posiada kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy osobom uwikłanym w działalność destrukcyjnych grup parareligijnych, paramedycznych, parapsychologicznych, paranaukowych i paraekonomicznych. Swoje zawodowe pasje realizuje zajmując się także komunikacją interpersonalną, asertywnością, negocjacjami, budowaniem i rozwojem relacji w miejscu pracy. Realizuje także programy rozwoju osobistego i profesjonalnego, twórczego myślenia i działania. Pracowała jako starszy specjalista ds. badań naukowych w Europejskim Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych.

Marek Dyjasz ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Inspektor  Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce. Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009). Insp. Marek Dyjasz posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym p-ko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jako ekspert dw. z przestępczością kryminalną wielokrotnie uczestniczył w pracy zespołów resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych - m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej (2011) oraz Euro 2012.

Mariola Dorota Wołoszyn psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów (m.in. Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice FBI, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), głównie z zakresu interwencji kryzysowej, patologii w środowisku pracy, negocjacji i mediacji, przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych, psychologii śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, psychologicznej oceny wiarygodności świadków i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, wykonywania ekspertyz typologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oceny wiarygodności osób, w tym z wykorzystaniem analizy lingwistycznej tekstu. Od wielu lat szkoli różne grupy odbiorców w zakresie technik i metod zdobywania informacji oraz oceny ich wiarygodności. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych (radzenie sobie ze stresem, negocjacje i mediacje), stosowania deeskalacji opartej na umiejętnościach interpersonalnych oraz efektywnego wywierania wpływu na ludzi. Uczy też skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku napadu i wzięcia zakładników.

Olga Dyczkowska-Uss Zastępca Dyrektora Biura Kontroli w spółce akcyjnej w branży energetycznej. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w obszarze systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzaniu ryzykiem, a także audycie śledczym, procesowym (systemy zarządzania oparte o normy ISO) oraz przeciwdziałaniu nadużyciom i przestępstwom gospodarczym w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zawodowe w energetyce, przemyśle ciężkim (hutnictwo), telekomunikacji, metrologii branży wydawniczej i motoryzacyjnej; w przedsiębiorstwach prywatnych i korporacjach międzynarodowych, w administracji państwowej i w strukturach wojskowych. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja „Wiedza ukryta w organizacji” w Katedrze Ba-dań i Cybernetyki Operacyjnej, doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni